Algemene verkoopvoorwaarden Benelux (hardware)

1 september 2019
INTRATONE BV

Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden & Verkoopvoorwaarden worden per post of elektronisch ter kennisgeving toegezonden aan klanten en zijn van toepassing op alle door de verkoper verkochte artikelen. Het aangaan van een Contract (bestelling van hardware) met de verkoper betekent goedkeuring door de klant van deze Algemene Voorwaarden. De verkoper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid af van alle daarmee strijdige of aanvullende voorwaarden van de klant. Het feit dat de verkoper deze algemene voorwaarden op een bepaald moment niet afdwingt, kan niet worden beschouwd als het afzien van toekomstige afdwinging.

Artikel 1 – Aanmaken van een account en opstelling van het Contract
De klant dient, alvorens een bestelling te kunnen plaatsen, voor het openen van een klantaccount zijn identificatiegegevens door te geven aan de verkoper. Afhankelijk van goedkeuring van deze aanvraag wijst de verkoper de klant een klantaccountnummer toe. Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte van de verkoper en de verkoper de bestelling accepteert, houdt de goedgekeurde offerte specifieke voorwaarden in die deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Bestellingen kunnen uitsluitend als vast en definitief geaccepteerd worden beschouwd na aanvaarding door de verkoper volgens de in de bestellingsbevestiging vermelde algemene voorwaarden. Het Contract tussen de klant en de verkoper komt uitsluitend tot stand wanneer de klant de bestellingsbevestiging heeft ontvangen en alleen met betrekking tot het daarin genoemde product of de daarin genoemde producten.

Artikel 2 – Prijs
De prijzen zijn vermeld in euro’s, netto Delivered at Place (locatie van de klant in België-Nederland-Luxemburg)
overeenkomstig de Incoterms ICC 2010, tenzij overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden & Verkoopwaarden anders is overeengekomen tussen de verkoper en de klant. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde btw voor klanten met vestiging in Nederland en exclusief BTW (VAT) voor andere landen. Alle andere extra in rekening te brengen kosten zullen voorafgaand aan levering worden vermeld in het overzicht van de totale kosten op de bestellingsbevestiging.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden
De prijs dient volledig te worden voldaan middels bankoverschrijving binnen dertig (30) dagen na factuurdatum of volgens de op de factuur vermelde bepalingen (factuur opgemaakt op de dag van verzending). Vertragingen bij betaling zullen, op de dag na de uiterste datum van betaling en tot volledige betaling, zonder voorafgaande kennisgeving resulteren in een wettelijke rente van tien (10) procent voor te betalen handelsfacturen, waarbij de verkoper zich de mogelijkheid voorbehoudt een invorderingsprocedure in te leiden. De verkoper heeft bovendien
recht tot uitstel van de uitvoering van nieuwe lopende bestellingen of bestellingen ontvangen na constatering van
te late betaling, of de eerste onbetaalde factuur, tot ontvangst van vooruitbetaling van vijftig (50) procent van de waarde. Bovendien dient de prijs in geval van afwijzing door een kredietverzekeringsmaatschappij betaald te worden volgens specifiek overeengekomen voorwaarden, deels ook voorafgaand aan levering door afhalen.

Artikel 4 – Levering
Leveringsdatums zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, gebaseerd op beschikbaarheid. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van bestellingen. De verkoop kan echter op verzoek van de klant één (1) maand na zonder resultaat gebleven officiële kennisgeving per aangetekende brief ongedaan
gemaakt worden, tenzij de levering is vertraagd om redenen waarop de verkoper geen invloed heeft (staking, brand, ongelukken, late leveranciers, enz.). De goederen worden als geleverd beschouwd op het moment van afhalen. Levering vindt uitsluitend plaats als de klant ten opzichte van de verkoper heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en wordt gedaan op het bij openen van het account doorgegeven adres. Levering op een ander adres dient schriftelijk speciaal door de klant te worden aangevraagd.

Artikel 5 – Risico-overdracht
Leveringen komen voor risico van Intratone. De risico-overdracht vindt plaats op het moment van levering van de goederen door de vervoerder. De klant is bijgevolg aansprakelijk voor alle risico’s op verlies of beschadiging van de verkochte goederen, evenals voor alle schade die deze kunnen ondervinden of veroorzaken.

Artikel 6 – Ontvangst van de goederen
Wanneer de levering wordt geregeld door de verkoper, en onverminderd maatregelen ten aanzien van de vervoerder, dienen claims vanwege gebreken aan of non-conformiteit van de goederen, op straffe van executie, binnen 48 uur na ontvangst van de goederen te worden ingediend per aangetekende brief met bewijs van levering. Bewijskracht wordt ontleend aan de leveringsbon of vrachtbrief. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot reparatie of vervanging van de goederen, met uitsluiting van enige vorm van compensatie.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot feitelijke ontvangst van de volledige prijs, overeenkomstig de op de factuur vermelde bepalingen. De verkoper heeft het recht na een gewone schriftelijke of mondelinge kennisgeving opnieuw bezit te nemen van de genoemde goederen. De klant dient in dat geval de onbetaalde goederen, of soortgelijke goederen met dezelfde waarde, op eigen kosten en op eerste verzoek te retourneren.

Artikel 8 – Wettelijke garantie in geval van verborgen gebreken en gebrek aan conformiteit
Vanaf de datum van levering geldt de garantie voor alle goederen in het INTRATONE-assortiment voor een periode van zesendertig (36) maanden, of vierentwintig (24) maanden voor de „handgrepen”. De garantie is van toepassing in geval van een defect dat de goederen ongeschikt maakt voor normaal gebruik en dat wordt veroorzaakt door een materiaal-, productie- of designfout, met uitsluiting van alle andere oorzaken, zoals breuken, stoten, niet naleven van installatievoorschriften, opzettelijke schade enz. De klant dient de verkoper, op straffe van executie, op de hoogte te stellen van de verborgen gebreken waarnaar wordt verwezen in een aangetekende brief met bewijs van levering, die is verzonden binnen de wettelijke termijn van één (1) maand vanaf de datum waarop het gebrek werd vastgesteld. De garantie van de verkoper is beperkt tot reparatie of kosteloze vervanging van artikelen waarvan de gebreken door zijn technische dienst zijn bevestigd, inclusief kosten van vervoer in de Benelux, met uitsluiting van alle vormen van compensatie voor rechtstreekse (hardware) of niet rechtstreekse (geen hardware) al dan niet daarmee samenhangende verliezen (bevriezen van kapitaal, exploitatieverlies, enz.).

Artikel 9 – Ontbinding
De verkoper behoudt zich het recht voor het account van de klant te sluiten als de verkoper reden heeft om aan te nemen dat de klant de Algemene Voorwaarden en Verkoopvoorwaarden schendt. In geval de klant in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen zal/zullen het Verkoopcontract en/of de zakelijke betrekkingen automatisch worden ontbonden en zal het klantaccount naar goeddunken van de verkoper acht (8) dagen na zonder resultaat gebleven officiële kennisgeving worden gesloten. De verkoper heeft in dat geval ter compensatie en als straf recht tot het achterhouden van het eventueel betaalde voorschot. De verkoper en de klant hebben eveneens elk het recht hun zakelijke betrekkingen te allen tijde op te zeggen door middel van schriftelijke kennisgeving binnen redelijke termijn.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijke wetgeving
Alle geschillen, zelfs in geval van garantieaanspraken of meerdere gedaagden, vallen bij mislukken van buitengerechtelijke beslechting onder de exclusieve jurisdictie van het Hof van Amsterdam, Nederland. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle clausules in deze Algemene Voorwaarden en Verkoopwaarden en alle daarin omschreven aankopen en verkopen. Voor beide partijen is de Engelstalige versie de bindende versie.